Su Kanunu Tasarısı neyi hedefliyor?

 

Yusuf Gürsucu / HDK Ekoloji Komisyonu Üyesi

Güncellenme : 04.12.2012 09:37

Hükümetçe hazırlanan Su Kanun Tasarısı’nda suların sürdürülebilir biçimde korunması ve azami kullanımının hedeflendiği açıkça ifade ediliyor. Bu yasanın AB Su Çerçeve Direktifi’ne uygun hazırlandığını ve bu çerçeve nedeniyle bir zorunluluk olduğunu biliyoruz. Su Çerçeve Direktifi, AB’de 2000 yılında kabul edilmiş ve 2006 yılında yürürlüğe girmişti. AB Su Çerçeve Direktifi’nde ve hazırlanan Su Kanunu Tasarısı’nda suyun sürdürülebilir biçimde korunması yaklaşımı, suyun doğal varlığını tüm ekosistem için değil, kapitalizmin ihtiyaçlarını yani aşırı tüketim ve aşırı üretim politikalarına devam edebilmenin kaygısı içinde ele alındığını görebiliyoruz. AB Su Çerçeve Direktifi’nin en önemli yaklaşımı “kirleten öder” ile “kullanan öder” yaklaşımıdır. Su Kanun Tasarısı’nın temel hedefi, yakın gelecekte yaşanması muhtemel su kıtlığı gibi sorunlara karşı suyun kontrol altına alınarak ve tamamen metalaştırılıp ticari değeri yükseltilerek, kapitalizmin birikim sürecinde sermayenin en önemli “yaşamsal” kaynağı olarak görülmesidir.

Havza planlaması!

Hazırlanan yasa tasarısında havza planlamalarına geçileceği önemli bir vurgu olarak yer alıyor. Havza planlamaları bir yönetim planı dâhilinde Kamu+Şirket+STK’larca oluşturulmaktadır. Bu oluşum biçimi AB Su Çerçeve Direktifi’nde de açıkça belirtilmektedir. Yıllardır Türkiye’nin bazı göl ve su havzalarında bu yönetim planları yapılmaktadır. Daha önceleri Çevre ve Orman Bakanlığı’nın kontrolünde, şimdi ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın uhdesinde planlamalar devam etmektedir. Bu yönetim planlarında yer alan ve STK olarak adlandırılan kurumlar içinde Sanayi ve Ticaret Odaları vb. yapılar, kamu adı verilen valilik, özel idareler, kaymakamlık, muhtarlıklar, ilgili bakanlıklarının yerel müdürlükleri ile AB ve diğer kapitalizmin kurumlarının sunduğu proje işleri ile nemalanmakta olan bazı dernekler bu yapıların içinde bulunmaktadır. Bu yönetim planlarında bazı yaşamsal olmayan kararlar çoğunluk esasına göre alınmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları burada en büyük kütleyi oluşturmaktadır. Bu nedenle bu kurullardan hükümetin ya da sermayenin istemediği ya da onaylamadığı hiçbir kararın çıkma ihtimali yoktur. Ulusal veya uluslararası düzeyde projeler yapan derneklerin bu planlardaki varlığı ise sadece yaptıkları proje içeriği ile sınırlıdır. Bu tip dernekler metalaştırılan ve sermayenin kullanımına açılan bölgelerde yaşanan gerçeklerin görülmesini örtmeye yönelik işlevden öte bir anlamları yoktur. Örneğin Bafa Gölü yönetim planları ile sözde yıllardır korunmaktadır. Ancak yakın geçmişte basına yansıyan haberlerde gölün artık ölü bir göl olduğu işlenmektedir.

Havza planları ile ne amaçlanmaktadır!

Havza planlamalarının bir tek ve gerçek hedefi vardır o da; sermayenin yani kapitalizmin ihtiyaç duyacağı “kaynakları” korumak ve kontrol altına almaktır. Bu korumanın da doğal yaşam içinde insan ve diğer canlıların bölgeyi kullanmalarının önüne geçerek, halka yasak bölgeler oluşturup doğal yaşamın kaynaklarını sermaye için korumaktan başkaca hiçbir hedefleri yoktur. Korur gibi yaptıkları alanın sermaye tarafından sonuna kadar sömürülmesinden gayrı bir amaç taşımazlar. Yasada süsleyerek sundukları ve suyu korur gibi yaptıklarına aldanmamalıyız. “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” deyişi sanki tam da bu durumlar için söylenmiştir. “Su akar Türk bakar” sözünü “Su akar Türk yapar” biçiminde değiştirildiğini söyleyen bir su bakanlığının amacının ne olabileceğini anlamamız hiç de zor değil. Bakanlığın ve hükümetin uygulamalarını görüpte, yasanın hangi amaçla hazırlandığını anlamamak ancak aymazlık olabilir. 11-12 Ekim tarihinde Ankara’da barajlar kongresi düzenlendi. Kongreyi düzenleyenler Kamu+Şirket+STK üçlüsüdür. STK diye adlandırılan ve TMMOB’un karşısında büyütülmeye çalışılan TMMMB (Türk Müşavir, Mühendis ve Mimarlar Birliği)’dir. Kongre başlıkları ise, “Barajlar Tasarım Kriterleri”. Orman ve Su işleri Bakanlığı ve onlarca şirket bu organizasyonda yer almıştı. Neler konuşmuş olabileceklerini pek merak etmiyoruz doğrusu. Hükümetin ve sermayenin yönelimi neyse burada da aynı biçimde sunumlar gerçekleştiği kesin. HES’lere karşı çıkanları vatan haini olarak niteleyen ve bu insanlar için ihtisas mahkemelerinin kurulmasını öneren TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Koçoğlu ve diğer koçların neler konuşabileceğini az çok tahmin edebiliyoruz.

Su Kanunu Taslağı’ndan bazı örnekler

Su yönetiminde nihai kararı “Su Yönetimi Yüksek Kurulu”nun vereceği vurgulanıyor. Bu kurul sadece bakanlıklardan oluşacağı da yasa tasarısında yer almakta, havza planlamaları kapsamında yönetim planlarında yer alan kurum ve kuruluşlar (Kamu+Şirket+STK) su tahsisine karışamayacağı, tahsisin sadece DSİ tarafından yapılacağı, tasarıda ticari amaçla herhangi bir dere, kaynak vb. yerlerde izinsiz su kullanımı halinde 50.000 TL cezai müeyyide konmuş. Bu cezai müeyyide ile tarlasının yanından geçen dereden, geçimlik tarım amacıyla su kullanımının da yasaklandığını görebiliyoruz. Ücretlendirme, her türlü su ve atık su hizmetlerinde tam maliyet esasına göre düzenleneceği yazılmış. Suyun tam maliyeti nedir?

Gerekli hallerde yetkili idarelerce destek sağlanabileceği ve bu desteğin Su Yönetimi Yüksek Kurulu tarafından sağlanacağı ne demektir? Halka su en yüksek fiyattan satılırken sanayiye teşvikler kapsamında su bedavamı verilecek?

Geçimlik tarım yapan çiftçiye tam maliyet nasıl yansıyacak? Havza yönetim planları bakanlık tarafından hazırlanacağı ya da şirketlere ihale yoluyla hazırlatılacağı yasa tasarısında yer almaktadır. Yasa tasarısının 5-1’de suyun kullanımında öncelik sıralaması yapılmış. 5-2’de de öncelik sırasında birden çok amaçla kullanımı halinde önceliklerin değişebileceği vurgulanmış. 5-1’in Ç bendinde enerji ve sanayi suyu ihtiyaçları ile A bendinde öncelik, içme ve kullanma amaçlı suya verilmiş.

HES ve benzeri işler için şirketlere 49 yıllığına kullanım hakkı devirleri yapılırken şirketlerin bu anlamda suyun kullanımında önceliği alacağı zorlama bir düşünce olamaz. Ordu ilinde HES yapan bir şirketin ilin içme ve kullanma suyunu artık biz karşılayacağız türü reklâmasyonları ile Abdulkadir Konukoğlu’nun Başbakanla yaptığı HES açılış konuşmasında dediği gibi “akarsuları şehirlere taşıyacağız” sözü, su kullanım önceliğinin şirketlere verileceğini görmemize yetiyor.

Madde 17 (1)’de, su tahsisi yapılan alanda özel mülkiyet var ise ve tahsis sahibi ile arazi sahibi aralarında anlaşamamaları halinde tahsis sahibi kamulaştırma isteyebilir. Kamulaştırma için “kamu yararı” kararı alınır ve arazi kamulaştırılarak tahsis sahibine tahsis edilir.

Sermaye için her yol var, yoksa da bulunur yaratılır. Halkın mülkiyet hakkı, aynen kentsel dönüşümde yaşananlar gibi sermaye karşısında bir hiçtir.

Kanun tasarısı ile sözde sularımızı koruyacağız diyerek sunulan ve bazılarının da ne güzel deyip peşine düştüğü yasanın amacını anlamak için kâhin olmaya hiç gerek yok. Her şey sermayenin ihtiyaçları ve hedeflerine göre dizayn ediliyor. Bu saldırı yasalarına karşı sularımızı ve doğal alanlarımızı koruyabilecek yegâne güç emekçi halklarımızdır.

”HES projeleri büyük bir doğa katliamı aracı”

MHP de HES’e karşı!

Haberturk/ 06 Ekim 2011 Perşembe, 13:09:45

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru, ”HES projeleri büyük bir doğa katliamı aracı ve çevreyi kirletiyor” dedi.

Doğru, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı beldesindeki Ödük Çayı üzerine kurulmaya çalışılan hidroelektrik santraline (HES) yöre halkının karşı çıktığını, bu nedenle günlerdir eylem yaptıklarını anlattı.

”HES projeleri büyük bir doğa katliamı aracı ve çevreyi kirletiyor” diyen Doğru, şu anda 2 binin üzerinde HES projesi üzerinde konuşulduğunu söyledi.

HES’lerin faaliyete geçirilmesiyle doğacak zararları sıralayan DOğru, şöyle devam etti:

”Bölge ekolojisinde önemli değişimler oluşacak, yumuşak iklim yapısı karasallaşıp, sertleşebilecektir. Su döngüsü değişecek, yeraltı ve yerüstü su dengeleri, su kalitesi olumsuz etkilenecek, kuraklık baş gösterecek. Bölge yaban bitki ve hayvan çeşitliliği büyük zarar görecek. Çayır ve meralar kuruyacak, hayvancılık olumsuz etkilenecek. Küresel ısınmaya bölgenin direnci kalmayacak. Irmak yatağındaki arazi toprak istismarcılarınca işgal edilecektir. İşsizlik ve göç artacaktır. Arazilerin yöre halkından yabancılara geçişi hızlanacaktır.”

Doğru ayrıca, Bağbaşı halkının, ”iktidar milletvekilleriyle görüşemediklerini” söylediklerini aktararak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yazdıkları mektubu iletilmesi isteğiyle kendisine verdiklerini söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru, ”HES projeleri büyük bir doğa katliamı aracı ve çevreyi kirletiyor” dedi.

Doğru, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı beldesindeki Ödük Çayı üzerine kurulmaya çalışılan hidroelektrik santraline (HES) yöre halkının karşı çıktığını, bu nedenle günlerdir eylem yaptıklarını anlattı.

”HES projeleri büyük bir doğa katliamı aracı ve çevreyi kirletiyor” diyen Doğru, şu anda 2 binin üzerinde HES projesi üzerinde konuşulduğunu söyledi.

HES’lerin faaliyete geçirilmesiyle doğacak zararları sıralayan DOğru, şöyle devam etti:

”Bölge ekolojisinde önemli değişimler oluşacak, yumuşak iklim yapısı karasallaşıp, sertleşebilecektir. Su döngüsü değişecek, yeraltı ve yerüstü su dengeleri, su kalitesi olumsuz etkilenecek, kuraklık baş gösterecek. Bölge yaban bitki ve hayvan çeşitliliği büyük zarar görecek. Çayır ve meralar kuruyacak, hayvancılık olumsuz etkilenecek. Küresel ısınmaya bölgenin direnci kalmayacak. Irmak yatağındaki arazi toprak istismarcılarınca işgal edilecektir. İşsizlik ve göç artacaktır. Arazilerin yöre halkından yabancılara geçişi hızlanacaktır.”

Doğru ayrıca, Bağbaşı halkının, ”iktidar milletvekilleriyle görüşemediklerini” söylediklerini aktararak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yazdıkları mektubu iletilmesi isteğiyle kendisine verdiklerini söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru, ”HES projeleri büyük bir doğa katliamı aracı ve çevreyi kirletiyor” dedi.

Doğru, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı beldesindeki Ödük Çayı üzerine kurulmaya çalışılan hidroelektrik santraline (HES) yöre halkının karşı çıktığını, bu nedenle günlerdir eylem yaptıklarını anlattı.

”HES projeleri büyük bir doğa katliamı aracı ve çevreyi kirletiyor” diyen Doğru, şu anda 2 binin üzerinde HES projesi üzerinde konuşulduğunu söyledi.

HES’lerin faaliyete geçirilmesiyle doğacak zararları sıralayan Doğru, şöyle devam etti:

”Bölge ekolojisinde önemli değişimler oluşacak, yumuşak iklim yapısı karasallaşıp, sertleşebilecektir. Su döngüsü değişecek, yeraltı ve yerüstü su dengeleri, su kalitesi olumsuz etkilenecek, kuraklık baş gösterecek. Bölge yaban bitki ve hayvan çeşitliliği büyük zarar görecek. Çayır ve meralar kuruyacak, hayvancılık olumsuz etkilenecek. Küresel ısınmaya bölgenin direnci kalmayacak. Irmak yatağındaki arazi toprak istismarcılarınca işgal edilecektir. İşsizlik ve göç artacaktır. Arazilerin yöre halkından yabancılara geçişi hızlanacaktır.”

Doğru ayrıca, Bağbaşı halkının, ”iktidar milletvekilleriyle görüşemediklerini” söylediklerini aktararak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yazdıkları mektubu iletilmesi isteğiyle kendisine verdiklerini söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru, ”HES projeleri büyük bir doğa katliamı aracı ve çevreyi kirletiyor” dedi.

Doğru, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı beldesindeki Ödük Çayı üzerine kurulmaya çalışılan hidroelektrik santraline (HES) yöre halkının karşı çıktığını, bu nedenle günlerdir eylem yaptıklarını anlattı.

”HES projeleri büyük bir doğa katliamı aracı ve çevreyi kirletiyor” diyen Doğru, şu anda 2 binin üzerinde HES projesi üzerinde konuşulduğunu söyledi.

HES’lerin faaliyete geçirilmesiyle doğacak zararları sıralayan DOğru, şöyle devam etti:

”Bölge ekolojisinde önemli değişimler oluşacak, yumuşak iklim yapısı karasallaşıp, sertleşebilecektir. Su döngüsü değişecek, yeraltı ve yerüstü su dengeleri, su kalitesi olumsuz etkilenecek, kuraklık baş gösterecek. Bölge yaban bitki ve hayvan çeşitliliği büyük zarar görecek. Çayır ve meralar kuruyacak, hayvancılık olumsuz etkilenecek. Küresel ısınmaya bölgenin direnci kalmayacak. Irmak yatağındaki arazi toprak istismarcılarınca işgal edilecektir. İşsizlik ve göç artacaktır. Arazilerin yöre halkından yabancılara geçişi hızlanacaktır.”

Doğru ayrıca, Bağbaşı halkının, ”iktidar milletvekilleriyle görüşemediklerini” söylediklerini aktararak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yazdıkları mektubu iletilmesi isteğiyle kendisine verdiklerini söyledi.

AA

HES’ler İçin Savaş Hukuku Yetkisi

Rize – İstanbul – BİA Haber Merkezi
03 Ağustos 2012, Cuma
Bakanlar Kurulu tarafından Enerji Piyasaları Denetleme Kurulu’na (EPDK), Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ve bazı belediyelere “acele kamulaştırma” yetkisi verildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla birlikte bundan böyle, Bakanlar Kurulu’na ait olan kamulaştırma yetkisi artık EPDK, DSİ ve bazı belediyelere devredildi.

Gelişmeyi bianet‘e değerlendiren Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları’ndan (ÇEHAV) ve Ekoloji Kolektifi Üyesi Avukat Cömert Uygar Erdem, bu uygulamayla birlikte çevre tahribatının hızlanarak artacağı, insanların mülksüzleştirilerek göçe zorlanacağı görüşünde.

Derelerin kardeşliği Platformu Dönem Sözcüsü Ömer Şan ise bugüne kadarki mahkeme kararlarına dikkat çekerek hukukun hiçe sayıldığını ifade etti.

“Yatırım savaşında ‘savaş hukuku’ uygulanıyor”

Avukat Erdem, Elektrik Piyasası Kanunu’nun EPDK’ya kamulaştırma yetkisini önceden verdiğini hatırlatarak Bakanlar Kurulu’nun EPDK’ya acele kamulaştırma yetkisi verdiği 2004 tarihli kararın, Peri Suyu ile ilgili süreçte Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulduğuna dikkat çekti.

Devletin bu yönde attığı adımla hidroelektrik santraller (HES) konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdiğini belirten Erdem sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şirketler insanların taşınmazlarını pazarlıkla satın alamıyordu. Şimdi bu kararla birlikte çok daha hızlı ve kolay şekilde insanların mallarını, arazilerini kamulaştırarak el koyacaklar.”

“Taşınmazlara el konulunca insanlar göçe mecbur bırakılarak mülksüzleştirilecek. Zaten bu aşamaya kadar gelen süreçte benzer uygulamalar vardı. Bu kararla birlikte süreç daha da hızlı bir şekilde ilerleyecek ve doğanın tahribi artacak.”

“Savaş hukukunda savunma gerekçesiyle ‘acele kamulaştırma’ yetkisi tanınırdı. Bu durum da ona benziyor. Savaşta taşınmazlar devlete geçirilerek kamulaştırılırdı ama o dönemlerde gerçekten savaş vardı. Şimdi ise sadece yatırım savaşı yaşanıyor.”

Şan: Hukuk hiçe sayılıyor

Derelere Özgürlük Platformu Sözcüsü Ömer Şan ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yargı kararlarının görmezden gelinerek, hukukun üstünlüğünün yok sayıldığını belirtti.

Tunceli Peri Suyu Enerji İletim Hatlarıyla(EİH) ilgili olarak açılan davada Danıştay’ın, Bakanlar Kurulu’nun “yetki devri” kararının yürütmesini durdurduğunu hatırlatan Şan, yürütmeyi durdurma kararının temel gerekçesinin Bakanlar Kurulunun EPDK’ya verdiği yetkinin “yetki devri” niteliğinde olduğunu belirtti ve bu nedenle Bakanlar Kurulu’nun bu kez, her proje için proje bazında ayrı ayrı karar tahsis ettiğini söyledi.

“Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesinde vurgulandığı gibi, ‘Acele Kamulaştırma’ yetkisi, yurt savunması ve olağanüstü hallerde kullanılacak bir yetkidir. Bu haliyle savaş hukuku normu olan ‘Acele kamulaştırma’ yetkisinin hali hazırda bu projeler için kullanılması mümkün değildir.”

“Bu durum proje bazında tek tek yetki verilmesi ile ‘Yetki Devri’ noktasında ki hukuka aykırılıkları aşmak amacıyla yapılmış olsa da olağan durumlarda savaş hukuku normunun kullanılması hali hazırda hukuka aykırıdır.”

“Bakanlar Kurulu’nun bu kararı, yargıyı hiçe saymanın, hukuku ciddiye almamanın, yasa ve yönetmeliklerin ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ayaklar altına alınmasının apaçık göstergesidir.”

“Bu kararla açıkça görülmektedir ki doğal yaşam alanlarımız, ‘enerji açığı’ bahanesiyle bu çalışmaları ticari rant kaygılarıyla yürüten EPDK’nın insafına terk edilmiştir.”

“Bakanlar Kurulu, Danıştay’ın ‘yetki devriyle’ ilgili ‘yürütmeyi durdurma kararını’ dikkate almamış ve bu yetkiyi sadece EPDK’ya değil, DSİ ve bazı belediyelere yeniden devretmiştir.”

“Her ne şekilde olursa olsun, vadilerimizde, dere kenarlarında ve su gözlerinde, yaylalarımızda, üreterek var ettiğimiz yaşam alanlarımızda köylülerimizle birlikte yürütmüş olduğumuz yaşam mücadelemizin önü kesilemeyecektir.”

“Bu yaşam mücadelesi sürecinde açılan 120’nin üzerindeki davada 100’ün üzerinde ‘yürütmeyi durdurma ve iptal’ kararı çıkmıştır. Bu kararlarda, bu projelerin açıkça hukuka, kamu yararına, anayasaya, yasalara, mevzuatlara ve uluslararası anlaşmalara, akla ve bilime aykırı olduğu ortaya konmaktadır.”

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yaklaşık 15-20 gün önce yapmış olduğu, ‘ülkemizin elektrik enerjisi açığı yoktur, aksine fazlalığı vardır’ içeriğindeki açıklamaları; özellikle de HES’ler, termik ve nükleer santraller konusundaki dayatmaların ne kadar gerçek dışı ve mesnetsiz olduğunun göstergesidir.”

Kamulaştırılacak yerler

Bakanlar Kurulu, Kırıkkale ve Ankara sınırları içerisindeki Sema Regülatörü ve HES, Kırıkkale’nin Yahşihan İlçesindeki Köprükale Regülatörü ve HES, Adana’nın Karaisalı ve Aladağ ilçelerindeki Eğlence-1 HES, Erzurum’un Olur İlçesindeki Alabalık Regülatörü ve HES, Kahramanmaraş’ın Ekinözü, Elbistan ve Göksun ilçelerindeki Kandil Barajı ve HES, Kahramanmaraş’ın Afşin, Elbistan ve Göksun ilçelerindeki Dağdelen Regülatörü ve HES Ordu’nun Ulubey İlçesindeki Ağkolu HES-Ulubey DM Enerji Nakil Hattı, Çanakkale’deki Bekirli Termik Santrali ve İçdaş Biga Termik Santrali, Bursa’nın İnegöl İlçesindeki Akdere Regülatörü ve HES, Zonguldak’ın Merkez ve Karadeniz Ereğli ilçelerindeki Kandilli TM2-Kozlu DM ENH ve Kandilli TM2-Bölücek ENH, Adana’nın Karaisalı İlçesinde tesis edilecek Eğlence-II HES, Çankırı-Acıçay I. Merhale Projesi kapsamındaki Çankırı-Koyunbaba Barajı, Isparta ve Burdur il sınırları içerisindeki Gökbel 1-2 HES projeleri için EPDK ve DSİ’ye Kentsel Dönüşüm ve Yenileme projelerinin için de bazı belediyelere, ‘Acele Kamulaştırma’ yetkisi verilmesini kararlaştırdı. (EKN)